• 五年级西师大版试卷
 • 三年级北师大版试卷
 • 五年级教科版试卷
 • 九年级下册试卷
 • 一年级数学试卷
 • 六年级英语试卷
 • 七年级苏教版试卷
 • 二年级教科版试卷
 • 三年级上册试卷
 • 人教版四年级语文上册第一单元词语练习

  2020-11-06 四年级上册语文人教版


  四年级语文上册第一单元
   
  第一课 观潮
  guān cháo      yán guān zhèn     dà dī      lǒng zhào      báo wù       lǒng zhào
  (       )      (          )     (     )     (       )      (     )      (       )
  yì lì         ruó yǐn ruó xiàn        rén shān rén hǎi       ǎng shǒu dōng wàng   
  (       )      (             )       (             )      (                )
  Mèn lěi       rén shēng dǐng fèi       fèi  téng        héng guan       huī fǜ
  (      )      (              )       (        )      (        )      (       )
  Hào hào dàng dàng      shān bēng dì liè      chàn dóng      fēng háo làng hǒu
  (               )     (              )     (        )     (              )
  Méng méng      yī jiù        míng chēng       qí tòu bìng jìn      màn tiān juǎn dì
  (        )      (      )      (          )      (            )     (             )
  Fēng pínglàng jìng       shuǐ tiān xiāng jiē
  (               )       (               )
   
  第二课 雅鲁藏布大峡谷
  wū jǐ        zhū mù láng mǎ        zhǐ chǐ        kān chēng       píng jūn
  (     )      (             )        (       )       (       )       (        )
  mǎ tí       bù ròng zhì yí        gù tài         juān juān xì liú     shān mài
  (     )      (            )       (      )       (             )    (        )
  Tāo tāo jiāng shuǐ       ái ái xuě shān       chéng xiàn       língkōng     huā huì
  (              )      (            )      (         )      (        )   (       )
  Rén jì hǎn zhì         měi yù        yù yù cāng cāng       shén lái zhī bǐ
  (            )       (       )      (               )      (            )
  Qiān zī bǎi tài        lián lián fēi pù
  (            )       (            )
   
  第三课 鸟的天堂
  Bāi máng máng      guī lǜ      ròng shù     chuánjiǎng       fèng xì      zhào yào    
  (            )     (      )     (      )    (         )      (      )     (       )
  Yìng jīe bù xiá      càn làn     zhú gān     shù shāo        jìng jì
  (            )     (      )     (      )    (        )      (      )      
   
  第四课 火烧云
  zǐ tán sè       xiào yíng yíng      jīn càn càn      xiōng měng      yì mú yì yàng
  (       )      (            )     (         )     (          )     (            )
  Miào mén      huǎng huǎng hū hū     
  (       )      (               )
  相关推荐
  上一篇:《第一朵杏花》练习 下一篇:让我印《天窗》练习题
  版权声明:本站资源均来自互联网或会员发布,仅供研究学习请勿商用以及产生法律纠纷本站概不负责!如果侵犯了您的权益请与我们联系!
  Copyright© 2016-2018 好教案 mip.jiaoanhao.com , All Rights Reserved 湘ICP备2020019125号-1 电脑版:好教案